وبلاگ بصورت تایم لاین

/وبلاگ بصورت تایم لاین
وبلاگ بصورت تایم لاین۱۳۹۶-۴-۲۵ ۲۰:۲۰:۲۹ +۰۰:۰۰

فروردین ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۰

چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر [...]

اسفند ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۹

عمل گرا یا نتیجه گرا؟

گاهی این قدر از همه چیز خسته می شوم که ... گاهی از دست خودم این قدر عصبانی میشوم که... هیچ کس کار نوشتن مرا جدی نمی گیرد شاید هم تقصیری نداشته باشند. آنها خروجی [...]