پست‌ها را میتوانید با ترکیب های مختلف در کنار هم بچینید و بصورت زیبا نمایش دهید. نمونه‌های زیر را مشاهده کنید و نمونه‌ی دلخواه خود را پیدا کرده و بسازید. بسادگی می توانید این ترکیبات را بسازید.

پست‌های اخیر

تصویر شاخص پست‌های اخیر در کنار

تاریخ پست‌های اخیر در کنار

۱۵۰۱, ۱۴۰۰

شروع یک چالش

۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در [...]

۱۵۰۱, ۱۴۰۰

شروع یک چالش

۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در [...]

استفاده در 1 تا 6 ستون

شروع یک چالش

۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در […]

بصورت ترکیبی استفاده کنید

ناداستان خلاق چیست؟

۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا [...]

شروع یک چالش

۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر نوشتن همین چند [...]

چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

۴ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر [...]

چگونه بنویسم؟

۲۲ام اسفند, ۱۳۹۹|بدون دیگاه

زمانهایی دور فکر میکردم باید  حتما چیزی توی ذهنم داشته باشم و برنامه خاصی تا چیزی بنویسم. بعد از چند دوره کوتاه نوشتن فهمیدم که نیاز به چنین برنامه ای نیست و می توان از [...]

۱۸۰۱, ۱۴۰۰

ناداستان خلاق چیست؟

۱۸ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

مدتها بود که واژه ای فکر مرا به خود مشغول کرده بود و در حالی که هیچ چیزی از آن نمی دانستم همواره دوست داشتم همه چیز را راجع به آن بدانم. نمیفهمم که چرا [...]

۱۵۰۱, ۱۴۰۰

شروع یک چالش

۱۵ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

نوروز امسال یعنی ۱۴۰۰، هم تمام شد و دوباره برگشتم به روزهای تکراری عمر. روزهای کرونایی که با یک دنیا اضطراب و نگرانی همراه است. که در حال خوردن ماست و اگر نوشتن همین چند [...]

۴۰۱, ۱۴۰۰

چگونه در کارها مداومت داشته باشیم؟

۴ام فروردین, ۱۴۰۰|بدون دیگاه

این اولین نوشته من در سال جدید البته در سایت است. دوست داشتم زودتر چیزی بنویسیم اما امکانپذیر نشد. روزهای آخر سال گذشته مدام راجع به 《کلمه سال》برای خودم فکر می کردم . دوستان هر [...]

۲۲۱۲, ۱۳۹۹

چگونه بنویسم؟

۲۲ام اسفند, ۱۳۹۹|بدون دیگاه

زمانهایی دور فکر میکردم باید  حتما چیزی توی ذهنم داشته باشم و برنامه خاصی تا چیزی بنویسم. بعد از چند دوره کوتاه نوشتن فهمیدم که نیاز به چنین برنامه ای نیست و می توان از [...]

به جمع +350.000 کاربر راضی از قالب آوادا بپیوندید.

مشاوره رایگان